logo
ELFED

Tüzüğümüz

Elazığ Dernekleri Federasyonu Ana Tüzüğü
 

BÖLÜM 1 – FEDERASYONUN KURULUŞ VE KAPSAMI


KURULUŞ:

MADDE 1- Federasyonun adı

Tüzüğün 5. maddesinde yazılı olan dernekler tarafından Elazığ Dernekler Federasyonu adında bir federasyon kurulmuştur. Kısa adı ELFED ‘dir.

MERKEZ:

MADDE 2- Federasyon Merkezi

Federasyonun merkezi İstanbul’dur. Federasyonun adresi Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No:459/C A-1 Blok D.1 Maltepe adresidir.

KAPSAM:

MADDE 3

Bu tüzükte “Elazığ Dernekler Federasyonu” sadece “Federasyon” olarak geçmekte ve “Elazığ Dernekler Federasyonu Tüzüğü de” “Tüzük” olarak anılmaktadır. “Elazığ Dernekleri” ifadesi Federasyon üyesi olsun olmasın Elazığ ilinin merkezi ve ilçesi, derneklerini kapsamaktadır.

 

BÖLÜM 2: FEDERASYONUN AMACI


Elazığlı Dernekler arasında dayanışma kurulması yönünde çalışmalar yapmak, var olana katkı sağlamak, Türkiye’nin her tarafında kurulmuş ve kurulacak olan Elazığlı Derneklerin oluşturduğu toplulukla; Elazığın geçmişte yaşanmış ve unutulmaya yüz tutan gelenek ve görenekleriyle birlikte, bugün var olan kültürünün tanıtımı, benimsenmesi ve yaşatılması için; üye derneklerle birlikte Türkiye’nin hemen her tarafında bulunan Elazığlı Derneklerle de ilişkiler kurarak ülke düzeyinde etkinliklerde bulunmak, kültürel yayınların derlenmesi, arşiv oluşturulması, yeni kültür eserlerinin yayımlanmasını sağlamak ve kendi adına dergi çıkarmak;

Elazığ Dernekler Federasyonu ismi altında web sitesi yoluyla yurt içi yurt dışından isteyen herkesin “Federasyonun Etkinliklerine” Güncel Haberlere ulaşmasını, Federasyona üye olsun olmasın bütün Elazığlı Derneklerin ve hemşerilerin bu site aracılığı ile elektronik ortamda haberleşmesini sağlamak;

Ulusal benliğimiz, milli birlik ve beraberliğimiz, Türk Kültürü, Türk Aile yapısının güçlendirilmesi, ülkemizin tanıtımı, sağlık bilincinin verilmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması ve korunması vb. toplumsal konularda her türlü eğitici faaliyetlerde bulunmak, konferanslar, paneller, seminerler ve toplantılar düzenlemek;

Sosyal dayanışma planları hazırlamak, Federasyona üye olsun olmasın Elazığlıların ve yakınlarının katılacağı geleneksel yemek günü, şenlik, eğlence günleri, Elazığlılar gecesi gibi sosyal toplantılar ve geziler düzenlemek;

Elazığlı Derneklerin talepleri üzerine belirlenecek ders konularında öğrencilere destek olmak için öğretmen temini, ders verilmesi, bilgisayar hizmeti vermek, üniversitede okuyan öğrencilere burs vermek;

Yetkili organlardan izin almak kaydıyla; yayıncılık, eğitim ve öğretim faaliyetleri için dershane, kitaplık, okuma odası, yurt, pansiyon, sosyal yardım faaliyetleri için misafirhane çocuk bakım yuvası, huzurevi, sportif faaliyetleri için spor saha veya salonu, meskun yerler dışında kamp tesisleri kurmak veya kurulmuş olanları kiralama yolu ile işletmek, mezarlık yeri temininde yardımcı olmak;

MADDE 4- Elazığ Dernekler Federasyonunun Çalışma konuları ve Biçimleri

1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
3. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
4. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden, yurt dışından bağış Kabul etmek,
5. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
6. Federasyonun faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
8. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki federasyonlara veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
10. Gerekli görülen yerlerde federasyonun faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
11. Federasyonun amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Gerek bölge gerekse ülke düzeyine bitki örtüsünü ve yeşil alanları artırmak amacı ile, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşların izni ve desteğini de alarak, federasyon adıyla orman alanı, park ve bahçe oluşturmak,

Elazığlı Dernekler ve üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti vermek;

Çeşitli ticari kuruluşlarla sözleşmeleri yaparak, Federasyon üyesi Elazığlı Derneklerin üye mensuplarının daha ucuz alış-veriş yapmalarıyla aile bütçelerine katkı sağlamak;

Yoksul ailelere maddi ve manevi desteklerde bulunmak;

Elazığlı Dernekler mensuplarının ve yakınlarının yararlanabileceği lokal sosyal tesisler kurmak ve işletmek, Federasyon rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırmak,

Federasyon, yapacağı her türlü etkinlikte önceliği üye derneklere verecek, hiçbir derneğin etkinliğe tek başına talip olmaması halinde federasyon etkinliğin gerçekleşmesi için dernekler arasında işbölümü yaparak etkinliğin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bir etkinliğe birden fazla derneğin talip olması halinde o etkinlik talip olan dernekler arasında ortaklaşa yapılacaktır. Üçten fazla derneğin talip olması halinde federasyon çatısı altında etkinlik gerçekleştirilecektir. Bu hüküm hiçbir şekilde derneklerin tek başlarına faaliyet yapamayacakları anlamına gelmemektedir. Üye derneklerin hiçbiri federasyonla veya diğer bir üye dernekle aynı gün etkinlik yapmayacak, üye dernekler tek başlarına yapacakları etkinlikler federasyonla iletişim halinde planlanacaktır

 

BÖLÜM 3: FEDERASYONUN KURUCU DERNEKLERİ


MADDE 5-Federasyon aşağıda adları ve adresleri yazılı olan dernekler tarafından kurulmuştur.

Elazığlılar Dayanışma Derneği :
Akkoyunlu cd. Ördek kasap Sk. No:Fındıkzade
Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği :
Bağdat cd. Huzur işhanı no:621/39 Cevizli-Maltepe
Tüm Elazığlılar ve İşadamları Derneği :
Beştelsizler Mah. Sümbül Sk. No:6/A Zeytinburnu
Elazığ Eğitim ve Yardımlaşma Derneği :
Zeytinlik Mah. Halkçı Sok Kayhan Pasajı No:27/35 Bakırköy
Avrupa Yakası Elazığlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği :
Sultançiftliği mah. EskiEdirne asfaltı Cd.No:527 Sultangazi
Kebanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği :
Yıldıztepe Mah. 30/2.Sok No:79/A Bağcılar
Baskil Sosyal Yardımlaşma Derneği :
Fevzi Çakmak Mah. Dağyolu Cd. 2/14.Sok No:3 Bağcılar
Bakır Maden Kültür ve Yardımlaşma Derneği :
Nispetiye Cd. Gonca Sok No:3 Etiler
Eminönü Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği :
Küçük Ayasofya Mah. Kaleci Sok No:32 Fatih
Dersaadet Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği :
Kazımkara Bekir Cd. 8362 Bağcılar

 

BÖLÜM 4: FEDERASYON ÜYELİĞİ VE FEDERASYONA KATILMA, ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ, FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN AYRILMA, FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA.


MADDE 6. Federasyon üyeliği ve Federasyona Katılma

a.Kurucu üyeler
b.Kuruluştan sonra federasyona katılan aynı amaçlı Derneklerden oluşur.

Kurucu üyeler madde 5’te belirtilmiştir.
Federasyona sonradan katılmak için mevcut konuların öngördüğü koşulları taşıyan ve kanuni formaliteyi yerine getiren derneklerin üyelik için yapacağı yazılı müracaatın Federasyon Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi ile gerçekleşir.
Federasyon Yönetim Kurulu, Derneklerin üyelik için yaptıkları başvuruları en çok otuz gün içinde, üyeliği kabulü veya isteğin reddi şeklinde sonucu başvuran Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmek zorundadır.
Federasyona yalnızca Elazığlılar tarafından kurulmuş Elazığlı Dernekler üye olabilir.

MADDE 7.Üye Derneklerin Yükümlülükleri

a. Üye Dernekler Federasyon Tüzüğünde belirtilen Kurallara tam olarak uymak zorundadırlar. Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak karaları uygulamakla yükümlüdürler.
b. Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen “Federasyon Katılım Payını yıllık aidatları muntazam ödemek zorundadırlar.
c. Federasyona üye olacak Elazığlı Derneklerden üye sayılarına bağlı kalmaksızın 5(Beş) asil üye aynı sayıda yedekle Federasyon Genel Kurullarında Derneği temsil etmek üzere kendi Genel Kurulunda delege olarak seçilir. İstifa, ölüm vb. nedenlerle delegeliğin boşalması halinde sıradaki yedek delege federasyon yönetimi tarafından boşalan delegenin yerine çağrılır.
d. Üye Derneklerce belirlenen delegelerin listesi Federasyon Genel Kurulundan en az otuz gün önce Federasyona bildirilir. Derneklerin son Genel Kurulunda seçilen delegeler federasyon genel kurulunda Derneği temsil eder.
e. Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma konularına üye Dernekler katılmak zorundadırlar.
f. Üye Dernekler genel kurul tarihlerini ve düzenledikleri toplantılar ile diğer çalışmalar hakkında Federasyona bilgi verirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 8- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 9- Federasyon Üyeliğinden Çıkarılmayı Gerektiren Haller:

a.Federasyon Tüzüğüne aykırı davranışta bulunmak,
b.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c.Yazılı ihtarlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
d.Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak,
e.Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu konuyu gündeme alır ve üye sayısının 2/3 ‘nin kararı ile derneğin üyeliğini askıya alabilir veya üyelikten çıkarılır.
Federasyon Yönetim Kurulu bu kararı gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe bildirir. Yazılı itirazın 30 gün içinde bildirilmesi halinde konu ilk Federasyon Genel Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Federasyon Genel Kurulunca kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez. İhraç edilen Dernek ihraç nedeninin düzeltilmesi halinde ve tekrar müracaat etmesi durumunda ancak Federasyon Genel Kurulunun kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilir.
Federasyondan çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon mal varlığından hak iddia edemez.

 

BÖLÜM 5: FEDERASYON ORGANLARI


a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
d. Disiplin Kurulu
e. Danışma Meclisi

MADDE 10- Genel Kurul Teşkili

Genel Kurul aşağıdaki üyelerin katılımı ile oluşur.

a. Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
b. Federasyon Denetleme Kurulu Başkanı
c. Federasyon Disiplin Kurulu Başkanı,
d. Federasyona bağlı Dernek başkanları ve madde 7 c bendine göre seçilecek delegeler.

Federasyon Genel Kurul delegeleri, bağlı Derneklerin Genel Kurullarında tüzüğün 7. maddesinin (d) bendinde belirtilen sayılarda belirlenen ve yazılı olarak Federasyona bildirilen delege üyelerin toplamından oluşur.
Delegelik müddeti, bağlı bulunduğu Derneklerin Genel Kurul zamanları ile sınırlıdır. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kullanmalıdır.

MADDE 11- Genel Kurul Toplantıları

a. Olağan Genel Kurul: Federasyon Genel Kurulu her üç yılda bir mayıs ayı içerisinde olağan olarak toplanır.
b. Olağan Üstü Genel Kurul:

-Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli görmesi halinde,
-Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine,
Denetleme Kurulu veya 1/5 delegenin yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi taktirde Denetleme Kurulu üyelerinden birinin veya toplantıyı isteyen delegelerden birisinin isteği üzerine yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Federasyon delegelerinden üç kişilik bir heyet oluşturulur ve bu heyet Federasyon Genel Kurulunu toplar. Federasyon Genel Kurulu tarafından alınan kararlar bir bültenle veya gazete ile Federasyon Yönetim Kurulu tarafından üyelere duyurulur.
Toplantı çağrı usulü

MADDE 12: Yönetim Kurulu, Federasyon Tüzüğüne göre Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya SMS, yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Yeri:

MADDE 13- Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulunun Tespit Edeceği Yerde Yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı:

MADDE 14- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile tüzük değişikliği ve federasyon feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

MADDE 15- Genel Kurula Katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler belirtilen yeri imzalamayanlar ile Genel Kurula Katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar.(Bu kişiler ve Federasyon üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.)Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar Başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlanır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.
Toplantıda Görüşülecek Konular

MADDE 16- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 17- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul Federasyonun en yetkili karar organı olup görevleri şunlardır:

a. Federasyonun organlarını seçmek,
b. Kurulların çalışmalarını ve raporlarını denetleyerek ibra etmek, yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
c. Benzer Federasyonların oluşturacağı Konfederasyona katılım için karar vermek ve Konfederasyon Genel Kurul için delege seçmek
d. Federasyon amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, işletilmesi, satılması veya devredilmesi, personele verilecek ücretlerin tespiti, yolluk ve sosyal hakların tayin ve tespiti için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
e. Uluslararası Kuruluşlarla işbirliği yapılmasında yarar görüldüğü hallerde gerekli mercilerden yasal izinlerin alınmasından bu temasların sağlanması konusunda karar vermek ve bu konuda Yönetim Kurulunu görevlendirmek,
f. Federasyon Tüzüğünü değiştirmek, Derneklerin Federasyona üyelik kararlarını ve gerekli hallerde üye Derneklerin ihracına karar vermek, Federasyonun feshine karar vermek,
g. Üye Dernekler arasında Koordinasyonu sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmenlikler yayınlamak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h. Gerekli gördüğü durumlarda araştırma ve inceleme komisyonları kurmak,
i. Burada belirtilmediği halde Dernekler Kanununda belirtilen bütün yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

MADDE 18- Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile, Tüzük değişikliği ve Federasyon feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Oylar gizli veya genel kurulun karar alması halinde açık olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılır. Oy verme işlemi bittikten sonra açık döküm yapılarak sonuç belirlenir.

Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

MADDE 19- Yönetim Kurulu

Yönetim, Genel Kuruldan sonraki en yüksek karar organı olup, Genel Kurula karşı sorumludur. Federasyonu idari, yargı mercilere, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder.

a. Yönetim Kurulu 23 asil, 13 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oyla, açık tasnif liste usulü ile seçilir.
b. Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri seçimi takiben beş gün içerisinde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yaparlar.
c. Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak Federasyon merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu Başkanın veya Yönetim Kurulu üyelerinden üçünün yazılı isteği üzerine olağan üstü toplantı yapılır.
d. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
e- Mazeretsiz ve izinsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine yedek yönetim kurulu üyesi Asil üyeliğe davet edilir.
f- Gerekli gördüğü durumlarda komisyon ve kollar oluşturabilir. (Kadın Kolları, Gençlik Kolları gibi)

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması:

Madde 20- Herhangi bir nedenle ayrılan bir üyenin yerine yedek listeden aldıkları oy sayısına göre üye çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısında boşalmalar nedeni ile yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine Sulh Hukuk Hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Madde 21- Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı

Yönetim Kurulu kendi arasında şu şekilde görev bölüşümü yapar.

a. Genel Başkan
b.Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
c.Kültürel ve sosyal faaliyetlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
d.Hukuk İşleri ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
e.Ar-ge den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.
f. Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
g.Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
h. Genel Sekreter
i. Genel Sekreter Yardımcısı
j. Genel Sayman
k. Genel Sayman Yardımcısı
l. Üyeler

Madde 22- Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

a. Genel Kurul çerçevesinde Federasyonun çalışmalarını yürütmek,
b. Federasyon çalışma raporlarını, bütçesini, bilançosunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak, Kanunca öngörülen defterleri tutmak,
c. Federasyonun parasını ve mallarını amaca uygun bir şekilde kullanmak,
d. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde içtüzükler, yönetmelikler ve genelgeler hazırlamak,
e. Genel Kuruldan alınan yetkiye dayanarak ve kanuna uygun olarak taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, yer kiralamak,
f. Gerekli yasal izinleri almak şartıyla uluslararası faaliyetlerle ilgili olarak federasyon adına gönderilecek temsilcileri belirlemek,
g. Yurtiçi ve yurtdışı toplantılara görevli olarak katılmasına karar verdiği üyelerin her türlü masrafını karşılamak,
h. Federasyon yararına maddi ve manevi hizmetleri olan kişi ve kuruluşlara şilt, plaket v.s. vermek,
i. Federasyona gelir temin etmek amacıyla piyango, balo, konser, kermes, gezi ve benzeri toplantılar düzenlemek,
j. Federasyon amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturum düzenlemek; bu amaçla yurtiçi ve yurt dışından gerekli görülen kişileri davet etmek, bunlara karşı Federasyonu temsil etmek,
k. Federasyonun çalışmaları için gerekli görülen müdür, memur, sekreter, müstahdem gibi personeli almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini, pirim ve sosyal haklarını temin etmek,
l. Kendine verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak ve tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak,

Madde 23- Genel Başkanın Görev ve Yetkileri:

Öncelikle federasyon başkanı seçildikten sonra 30 gün içinde dernek başkanlığından istifa edecektir ve federasyon başkanı başkanlığı boyunca hiçbir derneğin başkanlığına aday olmayacaktır.

a- Federasyon tüzel kişiliğini temsil eder ve Yönetim Kurulu kararlarını uygular.
b- Federasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, Federasyona bağlı kuruluşlar dahil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir.
c- Yönetim Kurulunun görüşünü alarak federasyon adına basın toplantısı yapmak, her türlü basın ve yayın organlarında beyanatta bulunmak, yurtiçi ve dışındaki toplantılarda Federasyon adına konuşma yapmak yetkisi Başkana aittir. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bu yetkisini Yönetim Kuruluna bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu üyelerinden birisine devredebilir.

Madde 24- Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri:

Genel Başkan bulunmadığında,Genel Başkanın görevlendirdiği Genel Başkan Yardımcısı vekalet eder.
a.Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Dernekler arasında koordinasyon sağlar,Federasyon ile Üye Derneklerin Faaliyetlerini takip eder ve Yönetim Kuruluna rapor verir.
b. Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı : üye Derneklerin düzenlediği kültürel ve sosyal faaliyetleri denetler, bunların koordinasyonuna yardımcı olur ve bu faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna bilgi verir.
c. Huku İşleri ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı : Federasyonla ilgili tüm hukuki işlerden sorumludur. Hakla ilişkileri düzenler.
d. Ar-ge de Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Araştırma- Geliştirme-Projeleri Takip eder. vekilinin bulunmadığı toplantılarda madde 21 deki sıralamaya göre başkan yardımcıları Başkana vekalet eder.
e. Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadın Kollarını oluşturur,Faaliyetlerinde yardımcı olur
f. Gençlikten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gençlik Kollarını oluşturur Faaliyetlerinde yardımcı olur.

Madde 25- Federasyon Genel sekreteri ve Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

a. Federasyonun bütün idari yazışmalarını düzenler ve yürütür. Federasyon dışı yazışmalarda tek imza ile yazışmaya yetkili değildir. Başkan imzası ile birlikte yazışma yapar. Buna karşın Federasyon içi yazışmaları kendi imzası ile yapabilir.
b. Yönetim Kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir.
c. Federasyon bünyesinde istihdam edilen görevlilerin özlük işlerini yürütür.
d. Genel Başkan ve Federasyon organlarının almış olduğu kararı ve vereceği görevleri yerine getirir.
e. Federasyon Sekreter Yardımcısı yukarıda sayılan bütün görevlerde sekretere yardımcı olur.
f. Sekreter olmadığı durumlarda onun görevini yürütür.

Madde 26- Federasyon Genel Saymanı ve Genel Sayman Yardımcısının Görev ve Yetkileri:

a- Federasyonun muhasebe işlemini yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar.
b- Gelir-gider tablosu ve mizanları Yönetim Kuruluna sunar. Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar.
c- Federasyon gelirlerinin toplanması, sarflarının bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını sağlar.
d- Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini gerçekleştirir,
e- Federasyonun taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar,
f- Federasyon hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır olarak tutar.
g- Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmalara Federasyon kaşesi altında Başkanla birlikte imza eder, Başkanın yokluğunda Başkan vekili veya örgütlenme ve personelden sorumlu Başkan yardımcısı ile birlikte imza eder.
h- Genel Sayman Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcama yapar, Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
i- Genel Sayman yardımcısı da yukarıda belirtilen yetkilere haizdir.

Madde 27- Denetleme Kurulunun Teşkili:

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilir. 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Seçilen asil üyeler kendi aralarında yapacakları ilk toplantıda bir Başkan seçerler. Denetleme Kurulu üyeleri görevleri için bir ücret almazlar. Fakat görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar Federasyon tarafından üyelere ödenir.

Madde 28- Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a. Federasyonun bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini denetler, üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço, gelir-gider hesabına ait incelemeleri rapor halinde Genel Kurul’a sunar,
b. Federasyon gelirlerinin, giderlerinin, sarf belgelerinin ve faturaların usulüne uygun ve düzenli olarak kaydedildiğini, bu harcamalarla ilgili Yönetim Kurulu kararlarının alınıp alınmadığını kontrol eder.
c. Federasyonun banka hesaplarını, kasada ve bankada bulunan paralarını denetler,
d. Federasyona ait demirbaş kıymetlerinin yerinde olup olmadığını kontrol eder,
e. Gelen giden evrakların kayıtlarının tutulup tutulmadığını, müracaatlara gerekli cevabın verilip verilmediğini denetler,
f. Gerektiğinde Genel Kurul’u Yönetim Kurulu aracılığıyla toplantıya çağırır,
g. Denetim sonuçlarını 6 ayda bir hazırladığı raporlarla Yönetim Kuruluna sunar,
h. Alınan kararları ve denetleme raporlarını tarih sırasıyla özel bir deftere kaydeder.

MADDE 29- Disiplin Kurulu ve Görevleri:

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçim sonrası ilk toplantıda asil üyeler kendi aralarından bir Başkan seçer. Disiplin Kurulu, üyeler ile ilgili olarak kendisine ulaşan konularda gerekli incelemeleri yapar, tüzük şartlarına uyup uymadıklarını inceler ve sonuca bağlayarak hazırladıkları raporları gereği için Yönetim Kuruluna verirler.

MADDE 30 – Danışma Meclisi:

Danışma Meclisinin oluşumu ve görevleri;
Federasyonun amaçları doğrultusunda katkılarından yararlanılacak ve daha etkin çalışma konusunda yardımcı olabilecek olan mesleklerinde uzmanlaşmış seçkin kişi Eski Dernek Başkanları, İl İlçe belediye Başkanları,Milletvekillerinden, Bürokratlardan ve İş adamlarından oluşan en az 25 ve en fazla 60 kişiden meydana gelen federasyon Danışma Meclisi yönetim kurulu tarafından belirlenir. Meclis ilk toplantısında kendi içinde 1 başkan, 1 başkan vekili, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreter seçer.

 

BÖLÜM 6: FEDERASYONUN GELİRLERİ, GELİRLER VE GİDERLERDE USUL, FEDERASYON GİDERLERİ


MADDE 31- Federasyonun Gelirleri:

a. Giriş aidatı: Federasyona giren Dernekler bir defaya mahsus olmak üzere bir “Federasyon giriş ücreti” öderler. Bu ücret Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
b. Üye Aidatı: Federasyona üye Dernekler tarafından aylık olarak ödenecek aidatlardır. Bu aidatlar Genel Kurul tarafından belirlenir.
c. Devlet bütçesinden yapılan yardımlar: Bu yardımların 2/3’ si Federasyona bırakılır. 1/3’i ise üye Dernekler arasında pay edilir.
d. Federasyona; şahıslar, özel ve kamu kuruluşları tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar,
e. Banka faizleri ve yayın gelirleri,
f. Federasyon tarafından düzenlenen gece, gezi, konser, konferans, seminer gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
g.Kalkınma ajanslarından proje karşılığı alınacak yardımlar. Bu yardımların 2/3’ si Federasyona bırakılır. 1/3’i ise üye Dernekler arasında pay edilir.

Diğer gelirler.
Federasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:

MADDE 32- Defter Tutma Esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir.
Derneğin ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler:

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler:

1. Karar Defteri
2. Üye Kayıt Defteri
3. Demirbaş Defteri
4. İşletme Hesabı Defteri
5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri

b) Bilanço Esasında Tutulacak Defterler:

1- (a) bendinin 1,2,3 ve 6. bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas olarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri:

MADDE 33- Gelir ve Gider Belgeleri;

Federasyon gelirleri “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir
Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim” belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresini de belirtmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” Federasyon tarafından 3 nüsha olarak düzenlenerek Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi:

MADDE 34- Federasyonun bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” Federasyon Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü:

MADDE 35- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
Genel Kurul Sonuç Bildirimine;
1. Divan Başkanı, Başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Federasyon Tüzüğü’nün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Federasyonun edindiği taşınmazlar, tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak sureti ile mülki idari amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım almadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup, mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Bildirim formuna, yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu Kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların banka aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim:

Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi” ne eklenerek protokol tarihini izleyen bir ay içinde Federasyon merkezinin bulunduğu yerin Valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi:

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında Federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler “Federasyon Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Federasyon Tüzüğünde yapılan değişikliklerde tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 36- Federasyon Giderleri:

a. Personel giderleri ve personel yollukları,
b. Kira, aydınlatma, temizlik ve ısınma giderleri,
c. Vergi ve sigorta, noter ve benzeri kuruluş giderleri,
d. Prim ve ikramiyeler,
e. Sosyal ve kültürel faaliyet giderleri,
f. Haberleşme (telefon, posta, faks v.s.)
g. Demirbaş giderleri,
h. Burs ve yardım giderleri,
i. Düşünülmeyen giderler.

MADDE 37- Federasyonun İç Denetim Şekilleri:

Federasyonlarda iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 38- Federasyonun Borçlanma Esasları:

Federasyonun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için Genel Kurulun aldığı kararlara göre borçlandırılabilir.

MADDE 39- Tüzüğün Değiştirilmesi:

Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin, oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

BÖLÜM 7: TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ, FEDERASYONUN TASFİYESİ


MADDE 40- Federasyon Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi:

a. Genel Kurul Kararı ile Fesih: Genel Kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı olan delege tam sayısının en az 2/3’ünün bu karar için olumlu oy vermesi gereklidir.
b. Mahkeme Kararı ile Fesih: Federasyon yetkili mercilerin tüzüğe aykırı uygulamaları nedeniyle mülki amirin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile fesih gerçekleşebilir.
c. Kendiliğinden Dağılma: Federasyonun kuruluş amaç ve şartlarını kaybederek acze düşmesi ve üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılmaması halinde kendiliğinden dağılmış sayılır.

MADDE 41- Federasyonun Tasfiyesi:

Fesih ve kendiliğinden dağılma halinde Federasyonun bilumum taşınır ve taşınmaz malları, paraları ve alacakları Federasyon üyesi olan ve fesih anında üyelikleri devam eden Dernekler arasında paylaştırılır. Fesih kararının alındığı toplantıda üç kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu Federasyonun bütün mallarını ve hesaplarını inceler, borçlarını öder ve kalan mal varlığı yukarıda belirtildiği şekilde dağıtılır.

MADDE 42- Diğer Hükümler:

Bu tüzükte bulunmayan konular hakkında Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 43- Yardım ve İşbirliği:

Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Dernek ve Federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir. 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun’un hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler.

Geçici Madde 1:

Federasyona üye derneklerin federasyona giriş ve yıllık üye aidat miktarları yapılacak ilk genel kurula kadar geçici yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Geçici Madde 2:

İlk Genel Kurulda Federasyon organları oluşturulana kadar federasyonu temsil edecek ve federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Gecici Yönetim Kurulu :
Faik İÇMELİ Rabia BABAOĞLU
Vedat AKGÜN Hüseyin ÖZTÜRK
Ata TANYILDIZI Vefa ÖZEL
Ali ARMAĞAN Ayhan YILDIZ
Önder KAR Y.Necati ALTUNBAŞ
Sayım YORGUN Mehmet ÖZAY
Ahmet ÖZDEM Ahmet EKŞİNAR
Hasan ÇETİN Ahmet KARAKIŞ
K.Gökhan ELGİN Sinan UZUN
Fethi ALTUNYUVA Salih BAYIR
Tolga AĞAR Yaşar ERTÜRK
Zülküf TÜRKOĞLU Murat ÖZTÜRK
Vahap OSMANOĞLU Harun ALTUNBAŞ
Kürşat KOÇ Yeter Demir KELEBEK

Copyright 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.